Piano Chord Chart

Fabmsus2, Fab-sus, Fabminsus
Notes: Fa♭, Sol♭, La♭♭
Fabmsus2, Fab-sus, Fabminsus (1st inversion)
Notes: Sol♭, La♭♭, Fa♭
Fabmsus2, Fab-sus, Fabminsus (2nd inversion)
Notes: La♭♭, Fa♭, Sol♭