Piano Chord Chart

Fa°, Famb5, Famo5, Fa dim, Fa Diminished
Notes: Fa, La♭, Do♭
Fa°, Famb5, Famo5, Fa dim, Fa Diminished (1st inversion)
Notes: La♭, Do♭, Fa
Fa°, Famb5, Famo5, Fa dim, Fa Diminished (2nd inversion)
Notes: Do♭, Fa, La♭