Piano Chord Chart

FaM7sus4, FaMa7sus4, Fasus7, Faj7sus4, FaΔ7sus4, FaΔsus4, Fa maj7sus4, Fa major7sus4
Notes: Fa, Si♭, Do, Mi
FaM7sus4, FaMa7sus4, Fasus7, Faj7sus4, FaΔ7sus4, FaΔsus4, Fa maj7sus4, Fa major7sus4 (1st inversion)
Notes: Si♭, Do, Mi, Fa
FaM7sus4, FaMa7sus4, Fasus7, Faj7sus4, FaΔ7sus4, FaΔsus4, Fa maj7sus4, Fa major7sus4 (2nd inversion)
Notes: Do, Mi, Fa, Si♭
FaM7sus4, FaMa7sus4, Fasus7, Faj7sus4, FaΔ7sus4, FaΔsus4, Fa maj7sus4, Fa major7sus4 (3rd inversion)
Notes: Mi, Fa, Si♭, Do