Piano Chord Chart

Fa#7susb13, Fa#7sus°13
Notes: Fa♯, Si, Do♯, Mi, Re
Fa#7susb13, Fa#7sus°13 (1st inversion)
Notes: Si, Do♯, Mi, Fa♯, Re
Fa#7susb13, Fa#7sus°13 (2nd inversion)
Notes: Do♯, Mi, Fa♯, Si, Re
Fa#7susb13, Fa#7sus°13 (3rd inversion)
Notes: Mi, Fa♯, Si, Do♯, Re