Piano Chord Chart

Fa#M9♯11, Fa#9+11
Notes: Fa♯, La♯, Do♯, Mi♯, Sol♯, Si♯
Fa#M9♯11, Fa#9+11 (1st inversion)
Notes: La♯, Do♯, Mi♯, Fa♯, Sol♯, Si♯
Fa#M9♯11, Fa#9+11 (2nd inversion)
Notes: Do♯, Mi♯, Fa♯, Sol♯, La♯, Si♯
Fa#M9♯11, Fa#9+11 (3rd inversion)
Notes: Mi♯, Fa♯, Sol♯, La♯, Si♯, Do♯